۱۰۰۰ شنونده

پشتیبانی از حداکثر هزار شنونده هم زمان

۲۰۰۰ شنونده

پشتیبانی از حداکثر دو هزار شنونده هم زمان

۵۰۰۰ شنونده

پشتیبانی از حداکثر پنج هزار شنونده هم زمان

۱۰۰۰۰ شنونده

پشتیبانی از حداکثر ده هزار شنونده هم زمان